Prestaciones Archivos - Activamutua

Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

categories: Prestaciones

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

Novetats en matèria de pensió de viduïtat
06 ago

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

S’acaba de publicar en el BOE de 24 de juliol el Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat.

Ambdues disposicions vénen a implementar l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo, aprovat en sessió del ple del Congrés, en la seva sessió del dia 25 de gener de 2011. Entre les seves recomanacions es troba la referida a les prestacions de viduïtat i orfandat, en concret, es proposava que la intensitat protectora hauria de concentrés en les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat, amb 65 a més anys, per les quals la pensió constitueix la seva principal font d’ingressos, considerant que aquesta millora de l’acció protectora podria dur-se a terme incrementat el percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, contempla, en la seva disposició addicional quarantena quarta, un increment de quatre punts en el percentatge a aplicar a la base reguladora de les pensions de viduïtat que compleixin amb els requisits establerts en la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. EL percentatge restant fins a aconseguir el 60% s’incrementarà a partir de l’1 de gener de 2019.

L’increment d’aquest percentatge s’aplicarà a les persones beneficiàries que compleixin els següents requisits:

  1. Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
  2. No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.
  3. No percebre ingressos per la realització de treball.
  4. No percebre rendiments del capital que en còmput anual superin el límit d’ingressos establert en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat (7.347,99 euros a l’any).

Quan concorrin els requisits l’import de la pensió de viduïtat es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge del 60 per cent.

La millora es reconeixerà a sol·licitud de la persona interessada per l’Entitat gestora corresponent i serà a càrrec de l’Entitat Gestora de la Seguretat Social o mútua col·laboradora responsable de la pensió de viduïtat que es tracti. Si se sol·licita al moment del fet causant els diferents requisits l’aplicació del percentatge es produirà des del dia d’efectes d’aquesta pensió. Si se sol·licita amb posterioritat assortirà efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuniran tots els requisits per tenir dret. En cas contrari, assorteix efectes a partir de la data que concorrin els requisits.

La millora té caràcter no consolidable. La pèrdua d’algun dels requisits motivarà l’aplicació del percentatge del 52%.

S’estarà obligat a presentar davant l’entitat gestora de la Seguretat Social que correspongui en el termini d’un mes a explicar des de la data en què es produeixin, comunicació acreditada de quantes variacions haguessin tingut lloc en la seva situació que puguin suposar la suspensió del dret al percentatge previst.

El percentatge s’aplicarà de forma gradual:

  • A partir de 01 d’agost de 2018 s’aplicarà el 56%
  • A partir de 01 de gener de 2019 s’aplicarà el 60%

Les noves quanties s’aplicaran d’ofici a les pensions que, causades abans de la data d’efectes econòmics d’aquest reial decret, es troben vigents en aquesta data, sempre que, d’acord amb les dades que disposi l’entitat gestora, concorrin tots els requisits establerts.

Finalment assenyalar tal com indica la seva exposició de motius aquesta reforma del sistema de prestacions de la viduïtat, si bé aborda el desenvolupament de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, la finalitat pràctica del qual era ampliar la quantia de les prestacions de viduïtat d’aquelles persones que no disposaven d’unes altres ingressos, en l’actualitat els seus efectes socials seran uns altres, però, en tot cas, serviran per actuar contra la bretxa de gènere en les pensions del sistema i millorar la situació del col·lectiu de pensionistes sense ingressos addicionals.

Ferran Pellisé Guinjoan / Director de prestacions d’Activa Mútua.

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”
09 mai

“Nova malaltia professional: càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice”

El dissabte 5 de maig de 2018 s’ha publicat el Reial decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.

El Reial decret 1299/2006 conté el quadre de malalties professionals actualment vigent en el sistema de la Seguretat Social en l’annex 1 i s’inclou com a Annex 2 la llista complementària de malalties l’origen professional de les quals se sospita i la inclusió de les quals en l’annex 1, podria contemplar-se en el futur.

Les evidències científiques han demostrat:

• Que la pols respirable de sílice lliure pot adoptar la forma cristal·lina.

• Que aquesta pols respirable és susceptible de provocar càncer de pulmó.

Ja que en l’annex 2, grup 6, amb el codi C601, s’inclouen les malalties provocades per agents cancerígens no incorporades en altres apartats anteriors, es procedeix a modificar l’annex 1, incloent com a malaltia professional el càncer de pulmó en treballs exposats a la inhalació de pols de sílice lliure (s’afegeix un nou agent R, pols de sílice lliure, subagent 01, càncer de pulmó).

És de suposar que en un futur els importants avanços en les recerques i en el progrés en l’àmbit científic i en el de la medicina que permet un millor coneixement dels mecanismes d’aparició d’algunes malalties professionals, permetran afegir més novetats en l’annex 1 en un futur immediat.

ppDSC_4581

Ferran Pellisé – Director Prestacions

 

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos
19 jun

Activa Mútua s’incrementa un 45% les ajudes per a nens malalts greus en cinc mesos

En el primer trimestre, minimitza l’impacte familiar dels accidentats amb més de 157.000 euros en prestacions.

Els ajuts per a la Cura de Menors Malalts (Cume) són subsidis per als pares que hagin hagut de reduir la jornada laboral per poder fer-se càrrec de la cura d’un fill menor d’edat amb càncer o una altra malaltia greu i hagi d’estar ingressat per molt temps . En aquest capítol, Activa Mútua – mutua col·laboradora amb la Seguretat Social número 3 – va admetre a tràmit el passat any, un total de 70 expedients i concedir ajudes d’aquest tipus per valor de 1.250.905,77 euros, un 35 per cent més amb respecte a l’any anterior. És més, fins al mes de maig d’aquest exercici, Activa Mútua portava acumulats un total de 99 expedients Cume que comporten un pressupost per a ajudes a nens de treballadors malalts, valorat en 2.263.668. Això vol dir, que durant els cinc primers mesos de 2017, aquestes subvencions ja han augmentat en gairebé un 45 per cent més respecte a tot 2016.

D’altra banda, Activa Mútua ha destinat un total de 157.224,84 euros a ajudes socials en el primer trimestre de l’any, les que es desprenen de la seva comissió de prestacions especials. L’encarregada d’atendre i donar suport econòmic als treballadors accidentats i les seves famílies. Són subvencions especials amb l’objectiu de minimitzar en el possible l’impacte que ocasionen aquests contratemps a les llars i que requereixin actuacions específiques en cas de viduïtat, despeses de sepeli, defunció d’un fill, cadires de rodes, orfandat, ajudes per a estudis de fills menors, situacions socials precàries, assistència i companyia domiciliària, despeses d’allotjament, estades hospitalàries, adaptació d’habitatges o vehicles, pròtesis dentals, ortesis plantars, suport psicològic, ulleres o discapacitat, entre d’altres. En 2016 es van atendre més de 400 sol·licituds des de la comissió de prestacions especials i es van concedir ajudes per valor de 475.486,22 euros, un 40 per cent més respecte a l’any anterior per millorar les condicions de vida i l’atenció d’aquells treballadors que van patir un accident laboral o una malaltia professional.

Activa Mútua certifica el seu compromís per la qualitat amb la ISO 9001 i la gestió ambiental de tots els seus centres de treball amb la ISO 14001 d’AENOR, uneix el segell BQUAL, com socialment responsable és davant la discapacitat; la Memòria de Sostenibilitat GRI i el Pacte Mundial de les Nacions Unides; el programa per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya; el segell Alares ESR que l’avala en conciliació família-treball, igualtat d’oportunitats i no discriminació; subscriu la campanya Taps per a una nova vida de Fundació Seur o el seu compromís amb la Fundació Corresponsables, entre d’altres.

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”
18 ago

(ESPAÑOL) “Efectos económicos de la incapacidad temporal”

Ho sentim, aquest contingut només està disponible en ESPAÑOL.

Los distintos aspectos relacionados con los efectos económicos de la Incapacidad Temporal (IT) siempre han comportado diferentes controversias, en particular lo referente al abono del subsidio correspondiente al día siguiente a aquel en que el médico expide el parte de alta cuando este último sea festivo o víspera de festivo (previsto en los artículos 5 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, y 9.2 de la Orden de 13 de octubre de 1967).

En el artículo 5 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, se establece que: “Si el día del alta fuera víspera de festivo, o festivo, el trabajador tendrá derecho a percibir subsidios por tales días no laborales, con cargo a las expresadas Entidades o Empresas”. Por otra parte, en el referido artículo 9.2 de la Orden de 13 de octubre (antes de su modificación por Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio) se dispone que: “En el caso de que el trabajador sea dado de alta sin invalidez tendrá derecho a percibir el subsidio correspondiente al día del alta. Si dicho día fuera festivo o víspera de festivo, el trabajador tendrá derecho asimismo a percibir subsidio por tales días”.

Estos artículos siempre han conllevado una discrepancia en su aplicación dado que ciertos organismos consideraban que antes de abonar se debería comprobar si el trabajador pertenece a un colectivo en que los días festivos son laborales, a fin de evitar que un trabajador que trabaje los días festivos perciba el subsidio por un lado y la retribución de la empresa por otro.

De acuerdo con una interpretación histórica de la normativa aplicable, hay que tener presente que su redacción original respondía a la realidad profesional de los años sesenta cuando las jornadas laborales, salvo excepciones, aplicaban un parámetro uniforme que excluía los domingos y festivos. Desde entonces, el mundo laboral ha experimentado importantes cambios y por supuesto, también las ornadas laborales de los trabajadores, con fórmulas muy variadas, de tal modo que la coincidencia entre día festivo y no laborales no siempre se produce, como tampoco todos los días no festivos son laborales para muchos trabajadores. Además, también hay que tomar en consideración los días festivos fijados por cada Comunidad Autónoma y las distintas localidades, lo que, sin duda, hace más complejo compatibilizar estas peculiaridades con la informatización de los procesos de gestión de la incapacidad temporal.

Hay que indicar que la problemática planteada es la que ha motivado la referida modificación del artículo 9.2 de la Orden de 1967 por la disposición final segunda de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de duración quedando con la siguiente redacción: “En el caso de que el trabajador sea dado de alta sin incapacidad permanente, tendrá derecho a percibir el subsidio correspondiente al día de alta”.

La derogación expresa en este artículo de la mención al pago del subsidio de IT en el supuesto en que el día siguiente al del alta médica fuera festivo o víspera de festivo, está en línea con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 5.1 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que estable: “El alta médica extinguirá el proceso de IT del trabajador con efectos del día siguiente al de su emisión,…El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se incorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que produzca sus efectos”.

Y en desarrollo de lo anterior, el artículo 6.2 de la ORDEN ESS/1187/2015, de 15 de julio, dispone: “El alta médica determinará la extinción de la situación de incapacidad temporal y del consiguiente subsidio el día de su expedición…”.
“Por tanto, se establece un nuevo régimen jurídico del subsidio de IT de tal manera que el alta médica extingue tanto el proceso de IT como el correspondiente subsidio el mismo día de su expedición, determinando la obligación del trabajador de reincorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente al de su emisión, sin que tenga ya cabida el abono del subsidio en día festivo o víspera de festivo posterior al alta médica” (escrito de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de julio de 2016, en relación con distintos aspectos relacionados con los efectos económicos de la IT).

 

Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestaciones y Asesoría Jurídica de Prestaciones de Activa Mutua